Heffing op de verkrotting van woningen en gebouwen

Wonen Bouwen

Beschrijving

Met de heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

De belasting is gericht op ongeschikte, onbewoonbaar verklaarde of verwaarloosde leegstaande woningen of gebouwen. Deze komen terecht in een inventaris. De inventaris wordt jaarlijks herzien.

Voorwaarden

De heffing is verschuldigd indien het gebouw en/of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

De belastingplichtige is degene(n) die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is (zijn) van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom
 • het recht van opstal of van erfpacht
 • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kan u van de verkrottingsheffing worden vrijgesteld zoals:

 • wanneer er geen bouwvergunning meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid
 • wanneer het pand beschermd is als monument
 • wanneer het pand getroffen werd door een ramp.

In bepaalde gevallen kan de verkrottingsheffing worden opgeschort:

 • wegens het uitvoeren van renovatiewerken
 • als u een pand aankoopt dat binnen de twee jaar geschrapt is uit de inventaris of vrijgesteld of geschorst is van heffing.

Procedure

In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan elke verjaardag van inventarisatie stuurt de inventarisbeheerder een brief aan de betrokkenen waarin hij wijst op volgende feiten:

 • het feit dat het pand nog steeds geïnventariseerd is
 • de gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie
 • de mogelijkheid tot schrapping.

Wanneer een heffing verschuldigd is, zal een aanslagbiljet worden verstuurd.

Bij verkoop van het belaste pand, moet de notaris of een van de partijen, een door beide partijen ondertekend formulier indienen. Dit moet uiterlijk 7 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder en de Vlaamse Belastingdienst bezorgd worden. Wordt deze procedure niet gevolgd, blijft de verkoper als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende heffing na de overdracht van het zakelijk recht ontstaat.

Prijs

De heffing wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen van het onroerend goed en stijgt evenredig met het aantal jaren dat het pand op de inventaris blijft staan.

De gemeenten mogen op dat bedrag nog opcentiemen heffen.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00
17:00-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

 

Maandag: van 9 - 12 en van 13.30 tot 17 uur
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Vrijdag: van 9 - 12 uur